ค้นหา

Vision, Mission, and Values

รอข้อมูล

Vision

      "Ramkhamhaeng University is a digital academic marketplace providing the services essential for the promotion of lifelong learning."


Mission

 • The university adheres to the principles of higher education by taking responsibility for academic freedom, autonomy, equality and good governance in the management of its mission to society as follows:
  1. Educational management
  2. Research and innovation creation
  3. Academic services to society
  4. Maintenance of art and culture
  5. Administration in accordance with the authority and duties as prescribed by law

Organizational Values

      "Honesty, Sincerity, Transparency, Justice, and Organizational Loyalty"


  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
    สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้
    สามารถสร้างงานด้วยตนเอง

1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3. พัฒนาส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ
4. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่เน้นความรู้สู่การปฏิบัติ