ค้นหา

Administration


 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญ  เพชรสว่าง
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

 

 

 

  อาจารย์
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 อาจารย์
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

 

 

 อาจารย์
 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

 

นางอังคณา เกตุสุวรรณ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์