ค้นหา

History

รอข้อมูล      

  ในปี พ.ศ. 2514 เมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์ มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2516 แบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีที่ทำการชั่วคราวร่วมกับคณะบริหารธุรกิจอยู่ ณ อาคารBB (เป็นอาคารไม้ซึ่งได้ถูกรื้อถอนและสร้างใหม่เป็นอาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ.2519 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ อาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ (ECB1) เป็นตึก 5 ชั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2524 ได้แบ่งส่วนราชการในคณะเศรษฐศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2524 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2524 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะเศรษฐศาสตร์ มีหน่วยงานระดับภาควิชา 10 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรภาควิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และมีหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการคณะ เนื่องจากภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอนมีเพิ่มขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลง ในปีงบประมาณ 2540 คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้ขอตั้งงบประมาณสร้างอาคารใหม่ (ECB2) เพิ่มขึ้นอีก 1 อาคาร เป็นอาคาร 8 ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2543

         การบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงานเป็น 10 ภาควิชา และโครงสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเป็น 10 สาขาวิชามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์มีความทันสมัย เป็นที่สนใจของผู้เรียน พัฒนาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์รอบด้านทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ รวมไปถึงด้านการแข่งขันการให้บริการทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ผลิตบัณฑิตได้คุณภาพตรงต่อความความต้องการทรัพยากรบุคคลในตลาดแรงงาน คณะเศรษฐศาสตร์ในปี พ.ศ. 2559 จึงปรับปรุงโครงสร้างคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยกเลิกการแบ่งภาควิชา และปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตออกเป็นกลุ่มวิชาจำนวน 6 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ศึกษา กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร


ทำเนียบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

          นายอัมพร วิจิตรพันธ์ พ.ศ. 2515-2521            
  นายธรรมนูญ โสมารัตน์  พ.ศ. 2522-2526  
  นายปัญญา อุดมระติ  พ.ศ. 2526-2528  
  นายพรชัย พัฒนบัณฑิต  พ.ศ. 2528-2532  
  นางสาวสมจินตนา สีวาลี  พ.ศ. 2532-2535  
  นายถวิล นิลใบ  พ.ศ. 2536-2540  
  นายวันชัย ริมวิทยากร  พ.ศ. 2536-2540  
  นายวิรัช ธเนศวร  พ.ศ. 2544-2548  
  นายวิรัช ธเนศวร  พ.ศ. 2550-2554  
  นายจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล  พ.ศ. 2555-2557  
  นายบุญธรรม ราชรักษ์  พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน  
  นางสาวธัญญารัตน์ ทองพาศน์ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน